Komplexní
geodetická činnost

Zkušenosti
Odbornost
Praxe
Společnost GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. vznikla jako malá rodinná firma v září roku 1998
ve Vyškově s cílem poskytovat komplexní služby v oboru geodézie a kartografie.

Služby

Geodetické práce
pro katastr nemovitostí


geometrické plány, vytyčení hranic pozemků

Inženýrská
geodézie


polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, mapování, dokumentace ...

Pozemkové
úpravy


vyhotovení návrhu a realizace komplexních pozemkových úprav

Podpora projektantů,
inženýrská činnost


transformace a vektorizace rastrových dat, digitalizace územních plánů ...

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

 • Vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénu
  Vytyčení vlastnické hranice je označení vlastnické hranice v terénu pro účely např. stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby. Přesnost vytyčení je dána přesností původních geodetických podkladů, kterými hranice vznikla, případně přesností katastrální mapy. Při vytyčení vlastnické hranice jsou přizváni dotčení vlastníci k seznámení s průběhem vytyčené hranice, vyhotovuje se protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt. Vlastníci mají právo v protokolu vyjádřit připomínky k vytyčené hranici či přímo svůj nesouhlas. Vytyčením hranice v terénu se platná hranice dle KN nemění, nevzniká ani nezaniká.
 • Geometrické plány pro vyznačení budov a staveb do katastru nemovitostí (ke kolaudaci)
 • Geometrické plány pro vyznačení rozestavěných budov do katastru nemovitostí (pro poskytnutí úvěru)
 • Geometrické plány pro rozdělení pozemků (koupě, darování části pozemku)
 • Geometrické plány pro změnu hranic pozemků (směna pozemků)
 • Geometrické plány pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …)
 • Geometrické plány pro doplnění pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem (parcela býv. PK, EN) do katastru nemovitostí
 • Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti (oprava chyby v katastru nemovitostí)
 • Geometrické plány pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • Geometrické plány pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (pouze v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice) slouží ke zkvalitnění geometrického a polohového určení hranice. Tímto geometrickým plánem získávají vytyčené lomové body hranice své jednoznačné souřadnice polohy v terénu. Zápisem takovéhoto geometrického plánu odpadá riziko budoucího možného sporu o vlastnickou hranici (na rozdíl od „pouhého“ vytyčení hranice bez GP). Součástí tohoto geometrického plánu je vždy tzv. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, kde dotčení vlastníci svým ověřeným podpisem projeví souhlas s vytyčenou hranicí.
 • Zajištění výpisů a informací z katastru nemovitostí
 • Ověřování kopií geometrických plánů

Inženýrská geodézie

(polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, mapování, dokumentace skutečného provedení staveb)

 • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, mapové podklady pro projekční činnost
 • Zajištění informací od správců sítí (průběh)
 • Vyhotovení tématických map velkých měřítek
 • Vyhotovení digitálního modelu terénu, vrstevnicových plánů, podélných a příčných řezů, výpočty kubatur
 • Vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (vyhotovení laviček)
 • Zaměření skutečného provedení staveb budov a staveb inženýrských sítí (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky) a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • Činnost funkce odpovědného geodeta na stavbě
 • Zaměření a vyhotovení dokumentace povrchů
 • Měření konstrukcí jeřábových drah

Pozemkové úpravy

Vyhotovení návrhu a realizace komplexních pozemkových úprav

Podpora projektantů, inženýrská činnost

 • transformace a vektorizace rastrových dat
 • digitalizace územních plánů
 • komunikace a výměna dat se správci inženýrských sítí
 • zajišťování dat a komunikace s katastrálními úřady a státními orgány
 • jednání s vlastníky pozemků

FORMULÁŘE A ODKAZY

Kontakty


GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Sídlo: Juranova 24, 682 01 Vyškov

IČO: 25540378
DIČ: CZ25540378

Telefon: +420 517 350 384
Mobil: +420 603 277 884
Mobil: +420 603 277 885

E-mail: info@geodetickakancelarjbs.cz

Číslo účtu: 1560597399/0800