Inženýrská geodézie

(polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, mapování, dokumentace skutečného provedení staveb)

  • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, mapové podklady pro projekční činnost
  • Zajištění informací od správců sítí (průběh)
  • Vyhotovení tématických map velkých měřítek
  • Vyhotovení digitálního modelu terénu, vrstevnicových plánů, podélných a příčných řezů, výpočty kubatur
  • Vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (vyhotovení laviček)
  • Zaměření skutečného provedení staveb budov a staveb inženýrských sítí (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky) a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
  • Činnost funkce odpovědného geodeta na stavbě
  • Zaměření a vyhotovení dokumentace povrchů +ukázka
  • Měření konstrukcí jeřábových drah