Geodetické práce pro katastr nemovitostí

 • Vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénuVytyčovací náčrtVytyčovací náčrt
  Vytyčení vlastnické hranice je označení vlastnické hranice v terénu pro účely např. stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby. Přesnost vytyčení je dána přesností původních geodetických podkladů, kterými hranice vznikla, případně přesností katastrální mapy. Při vytyčení vlastnické hranice jsou přizváni dotčení vlastníci k seznámení s průběhem vytyčené hranice, vyhotovuje se protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt. Vlastníci mají právo v protokolu vyjádřit připomínky k vytyčené hranici či přímo svůj nesouhlas. Vytyčením hranice v terénu se platná hranice dle KN nemění, nevzniká ani nezaniká.
 • Geometrické plány pro vyznačení budov a staveb do katastru nemovitostí (ke kolaudaci)
 • Geometrické plány pro vyznačení rozestavěných budov do katastru nemovitostí (pro poskytnutí úvěru)
 • Geometrické plány pro rozdělení pozemků (koupě, darování části pozemku)
 • Geometrické plány pro změnu hranic pozemků (směna pozemků)
 • Geometrické plány pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …)
 • Geometrické plány pro doplnění pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem (parcela býv. PK, EN) do katastru nemovitostí
 • Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti (oprava chyby v katastru nemovitostí)
 • Geometrické plány pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • GP na zpřesnění hraniceGP na zpřesnění hraniceGeometrické plány pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (pouze v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice) slouží ke zkvalitnění geometrického a polohového určení hranice. Tímto geometrickým plánem získávají vytyčené lomové body hranice své jednoznačné souřadnice polohy v terénu. Zápisem takovéhoto geometrického plánu odpadá riziko budoucího možného sporu o vlastnickou hranici (na rozdíl od „pouhého“ vytyčení hranice bez GP). Součástí tohoto geometrického plánu je vždy tzv. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, kde dotčení vlastníci svým ověřeným podpisem projeví souhlas s vytyčenou hranicí.
 • Zajištění výpisů a informací z katastru nemovitostí
 • Ověřování kopií geometrických plánů